Aleksandr Solzhenitsyn: The Paradigmatic Zek

isolzhe001p1

Remembering the dissident who lit moral dynamite under the Soviet myth.