Jane Fonda Finally Apologizes


jane

Tell it to the POWs.