Jane Fonda Finally Apologizes

jane

Tell it to the POWs.